འི༌ བྲིས༌ཁན༌ དང༌ སིལ༌ཁན༌ནི༌ དག༌པོ༌/ཐུག༌ཅེས༌

འི༌ ནས༌ས༌བོ༌ ཞབས༌ཏོག༌ ཞུ༌ཅེས༌ལ༌ Wycliffe Bible Translators

རྒྱུས༌ཅོ༌ཅེས༌ལ༌ འི༌ ནས༌སི༌ཀ༌ email: info@ladakhibible.org

གལ༌ཏེས༌ བྲིས༌ཏེ༌ ཡོད༌ན༌ མན༌ནེ༌ འི༌ བྲིས༌ཁན༌ དང༌ སིལ༌ཁན༌ ཚང༌མའེ༌ Wycliffe Bible Translators འི༌ ལག༌ག༌ ཡོད༌།