ནག༌ཤ༌ ལྟ༌ཅེས༌ལ༌ ཡོད༌ས༌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................


ཁ༌ཐོག༌ག༌


ཇམ༌མུ༌ དང༌ ཁ༌ཆུལ༌ལི༌ མེབ༌གུན༌

 

 

 

ཡུལ༌ལི༌ ནག༌ཤ༌གུན༌ ལྟའ༌ཅེས༌ལ༌

ཡུལ༌ལི༌ མིང༌བོའི༌ཀ༌ གནན༌ན༌ བཛད༌།

 
བྱང༌ ཆོགས༌སི༌ བྱང༌ཐང༌ ནུབ༌ར༌ ཤམ༌    
 ལྷོ༌ ཆོགས༌སི༌ བྱང༌ཐང༌ གཞུང  

ཟང༌སྐར༌