ནས༌ཚུལ༌

2007 ཚག༌པ༌ ཐོབ༌ཁན༌ནི༌ ཞལ༌ཆད༌ སོ༌མའེ༌ ཏམ༌པའེ༌ སུང༌རབས༌པོ༌ སིལ༌ཏེ༌ ཧ༌གོ༌ཅེས༌ མ༌ ཀགས༌པོ༌ ཡོད༌པིན༌། ཏེ༌བོའེ༌ཕིའ༌ འི༌ སྐད༌ གྱུར༌རི༌ ལས༌པོ༌ གོ༌ཟུག༌ ཡང༌ འི༌ ཏམ༌པའེ༌ སུང༌རབས༌ གྱུར༌ཁན༌བོ༌ ལ༌དཱགས༌སི ནས༌ས༌ ཞུང༌ངི༌ ཕལ༌སྐད༌དི༌ ནང༌ང༌ བྲིས༌ཏེ༌ ཧ༌གོ༌ཅེས༌ལ༌ མ༌ ལ༌མོ༌ ཡོད༌ཏེ༌ ཨིན༌ནོག༌།

 

ཁྱབ༌གྲགས༌།

ཞལ༌ཆད༌ སོ༌མ༌ གང༌པོ༌, གོ༌ཟུག༌, བིངས༌ཏེ༌ ཆ༌ཅེས༌ དང༌ ཡོ༌ཤུའེ༌ སྤེ༌ཆ༌གུན༌ འི༌ ཝེབ༌ སཱེགྲ༌ (web site) དང༌ ལ༌དཱགས༌སི༌ ཏམ༌པའེ༌ སུང༌རབས༌སི༌ ཨེབ༌ (App) གུན༌ནི༌ཀ༌ སིལ༌ཅེས༌ དང༌ ཉན༌ཅེས༌ལ༌ གུ༌གལ༌ པླའེ༌ སྟོར༌ (Google Play Store) ཀ༌ནེ༌ ཐོབ༌ ཐུབ༌བ༌ནོག༌།

 

ཞལ༌ཆད༌ སོ༌མའེ༌ སྤེ༌ཆ༌གུན༌ ཉན༌ཨིན༌ ཡ༌ སིལ༌ཨིན༌ ཡོད༌ན༌ འི༌ ཝེབ༌ སཱེགྲ༌ (web site) ཀ༌ནེ༌ ཆོན༌ལ༌ ཁྱོ༌ཞའ༌ ཐོབ༌ཐུབ༌ཅེས༌ ཨིན༌ནོག༌།

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.